Аспекти, покрити от ЕКОенергия

– For the most up-to-date information on our criteria, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Възобновяемост, но и повече

ЕКОенергия поставя критерии за следните елементи:

  • Информация за потребителя: Продавачите на енергия в ЕКОенергия трябва да информират потребителите и потенциалните потребители за произхода електричество си, маркировано с ЕКОенергия. Трябва поне да се спомене от коя държава произхожда и типа на възобновяемата енергия. Същевременно, мрежата на ЕКОенергия се старае да информира всички свои потребители за природното въздействие, което има производството на електричество.
  • Възобновяемост и устойчивост: ЕКОенергия прествавлява възобновяемо електричество. Най-напред, изпълнява критериите за устойчивост, поставени от мрежата ЕКОенергия. За вятърна, слънчева и геотермална енергия имаме географски критерии. Хидроенергия може да бъде продавана като ЕКОенергия, ако произхожда от електроцентрали, които са приели критериите поставени от комисията на ЕКОенергия. За биомаса има критерии за произхода на биомасата и за ефективността на производствения процес.
  • Климат:
  • Проследяване и избягване на двойно броене: Единствено електричество, което е добре проследено може да бъде разпростванявано като ЕКОенергия. В Европа това се осъществява  чрез Системата за гарантиране на произхода, регламентирана от Европейското законодателство. В други държави използваме системата I-REC.
  • Одитиране и верификация.Външен независим одитор проверява обема на ЕКОенергия, продаден от доставчика на електричество, произхода му, и също така проверява и сумата пари, която се заплаща на Природозащитния и Климатичния фонд.

Официален текст

Критериите са изброени и в нашия основен документ, в „ЕКОенергия – мрежа и маркировка”, одобрен от мрежата на ЕКОенергия през февруари 2013 г. Може да бъде изтеглен на над 20 езика.