Comptabilitat del carboni

Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle – Greenhouse Gas Protocol

El Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (The Greenhouse Gas Protocol) és un estàndard mundial per a la comptabilitat del carboni. És el resultat d’un treball en comú entre el World Resources Institute (Institut Mundial de Recursos) i el World Business Council for Sustainable Development (Consell Mundial Empresarial per al Desenvolupament Sostenible).

El gener del 2015, la Secretaria del Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle va publicar una guia sobre com comptabilitzar les emissions de carboni procedents de la compra d’electricitat. En termes d’impacte mediambiental, aquestes emissions es coneixen com a emissions d’abast 2. D’aquí prové el nom de la guia del Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle: Guia d’Abast 2.

La guia fa diverses referències a EKOenergia. En el capítol 11, en el qual s’anima a les empreses a fer un pas endavant, es parla del Fons Climàtic d’EKOenergia.

CDP

CDP ajuda a 3000 grans corporacions mundials en el càlcul de les seves emissions de carboni i en el desenvolupament d’estratègies efectives per a la reducció d’emissions de carboni.

En la pàgina 15 i 16 dins l’apartat de notes tècniques per a la comptabilitat d’emissions d’abast 2 (per exemple, emissions relacionades amb la producció de l’electricitat comprada), CDP explica de quina manera les companyies poden fer un pas més enllà (text només disponible en anglès).

“Les eco-etiquetes són una manera que les companyies facin un pas més enllà amb les seves compres. EKOenergia, esmentada a la guia del Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle d’Abast 2, és una molt bona opció: EKOenergia és sinònim de qualitat en matèria de certificats de seguiment. Tota l’electricitat comprada sota l’etiqueta EKOenergia compleix uns criteris mediambientals estrictes i contribueix a la recaptació de fons per finançar nous projectes d’energia renovable. Compromís, transparència i ‘fets, no paraules’ són alguns dels principis fonamentals de la feina d’EKOenergia”.

Resums i antecedents en diversos idiomes

Faci clic a qualsevol dels enllaços següents per llegir el resum de la Guia del Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle d’Abast 2 (actualment no disponible en català). El document conté també un glossari.