Vedení organizace

ekoenergy stampSprávní rada

Rada EKOenergie je nejvyšším výkonným orgánem sdružení a ekoznačky EKOenergie.

Správní rada

 • schvaluje strategii organizace
 • nastavuje kritéria
 • rozhoduje o přijatelnosti výrobních zařízení
 • rozhoduje o využití prostředků z Fondu EKOenergie pro životní prostředí a z Klimatického fondu EKOenergie a
 • jmenuje vedoucího sekretariátu EKOenergie.

Každá členská organizace EKOenergie jmenuje do správní rady jednoho představitele. Seznam členů rady naleznete zde.

Poradní skupina

Poradní skupinu jmenuje rada EKOenergie. Členové jsou jmenováni na dobu dvou let a jmenováni mohou být opakovaně.

V poradní skupině jsou vyhrazena místa pro následující zainteresované strany:

 • Ekologické nevládní organizace, a to jak sdružení organizací působících na evropské úrovni, tak národní a regionální sdružení
 • Elektrárenský průmysl (výrobci, obchodníci a dodavatelé).
 • Spotřebitelé EKOenergie, přidružené organizace a sdružení spotřebitelů.

Členy se mohou například stát také příslušné orgány podílející se na zavedení systému Evidence záruky původu.

Poradní skupina může podávat podněty k jakémukoliv tématu týkajícího se EKOenergie. Poradní skupina je o činnosti rady aktivně informována. Rada má povinnost na otázky a připomínky členů poradní skupiny reagovat do 2 měsíců. Poradní skupina jmenuje členy rozhodčí komise EKOenergie rozhodnutím tříčtvrtinové většiny.

Seznam členů poradní skupiny naleznete zde.

Sekretariát

Sekretariát zajišťuje každodenní provoz sdružení EKOenergie. Mezi jeho úkoly patří:

 • Zajištění správy a provozu EKOenergie.
 • Zastupování sdružení EKOenergie navenek a navazování kontaktů.
 • Poskytování služeb zainteresovaným stranám a sdružením.
 • Organizování, příprava a záznam všech schůzek, které sdružení EKOenergie pořádá.
 • Příprava dokumentů, které napomáhají při rozhodování o rozpočtu a akčních plánech.
 • Příprava interních a externích zpráv.
 • Podpora zveřejňování a šíření informací.
 • Finanční správa sdružení.

Přehled zaměstnanců a dobrovolníku sekretariátu EKOenergie naleznete zde.

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise EKOenergie urovná možné spory vzniklé mezi sdružením EKOenergie a členy sdružení nebo mezi sdružením EKOenergie a společnostmi prodávajícími EKOenergii.

Dosud nebyly žádné případy předány Rozhodčí komisi.

Více informací o pravidlech a složení Rozhodčí komise naleznete zde.