Změna klimatu: Příčiny a následky

Co je to změna klimatu?

Pojem změna klimatu zahrnuje zásadní a trvalé změny ve statistickém rozložení vývoje počasí během období sahajících od desítek po milióny let. Může jít o změnu průměrných podnebních podmínek nebo o výkyvy počasí kolem průměrných hodnot (např. více nebo méně extrémních klimatických událostí). Viz také článek na anglické Wikipedii.

Globální oteplování popisuje nerovnoměrný a pokračující růst průměrných teplot klimatického systému planety Země. Viz také článek na anglické Wikipedii.

  Další informace naleznete také v textu Evropské komise Změna klimatu (pdf, 6 stran).

Po několik desetiletí dochází v globálním měřítku k oteplování klimatu

Pojem klima popisuje průměrné vzory ve vývoji teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, větru, srážek, počtu atmosférických částic a dalších meteorologických proměnných v daném regionu za dlouhé časové období. Klima je přirozeně proměnné, jak je vidět na jeho nepravidelnosti napříč jednotlivými roky (viz také článek na anglické Wikipedii).

Tato nepravidelnost je normální. Je způsobena odchylkami v oceánských proudech, sopečné aktivitě, slunečním záření a dalších složkách klimatického systému, kterému dosud zcela nerozumíme. Naše klima má také své extrémní výkyvy (jako jsou povodně, sucha, krupobití, tornáda, hurikány atd.), které mohou mít devastující následky.

Během posledních desetiletí naznačuje mnoho ukazatelů a studií, že se klima v globálním měřítku otepluje.

V dokumentu Summary for Policymakers (Shrnutí pro politické představitele) publikovaném v říjnu 2013 v rámci 5. zprávy organizace IPCC (Intergovern­mental Panel on Climate Change, Mezivládní panel pro změnu klimatu) se říká: „Zahřívání klimatického systému je jednoznačné a od padesátých let 20. století byly mnohokrát zaznamenány změny, které nemají za uplynulá desetiletí až tisíciletí obdoby. Atmosféra a oceány se zahřívají, zmenšuje se množství sněhu a ledu, úroveň moří stoupá a zvyšuje se koncentrace skleníkových plynů.” (“Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and oceans have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, sea level has risen, and the concentrations of greenhouse gases have increased.”)

Změny teplot jsou dobře patrné na následujících obrázcích NASA:

Co způsobuje globální oteplování

Teploty na Zemi jsou udržovány v pro nás přijatelných mezích díky přírodnímu procesu nazývanému skleníkový efekt. Když sluneční záření dorazí k naší atmosféře, část se ho odrazí zpět do vesmíru a část atmosférou pronikne a je pohlcena Zemí. To způsobuje, že se povrch země ohřívá. Teplo je také ze Země vyzařováno a absorbováno plyny, které jsou přítomny v zemské atmosféře – tzv. skleníkovými plyny. Tento proces zabraňuje tomu, aby teplo unikalo do vesmíru, a zajišťuje průměrné teploty kolem 15 °C místo -19 °C.

Existuje několik skleníkových plynů, které jsou zodpovědné za dodatečné zahřívání atmosféry a které lidé různými způsoby produkují. Většina jich vzniká při spalování fosilních paliv v autech a továrnách a při výrobě elektřiny. Plyn, který je zodpovědný za většinu oteplování, se nazývá oxid uhličitý, CO2. Další takové plyny zahrnují metan uvolněný ze skládek a v rámci zemědělské produkce (zvláště z trávicích soustav zvířat, která se pasou), oxid dusný z hnojiv a plyny používané pro chlazení a při průmyslových procesech. Jedním z faktorů je také úbytek lesů, které by jinak oxid uhličitý zadržovaly.


Obrázek: Lidmi vyvolaný skleníkový efekt, zdroj: US National Park Service

Zpráva IPCC z roku 2013 (IPCC Summary for Policy Makers of 2013) dále uvádí: „Vliv člověka na klimatický systém je zřejmý. Je evidentní ze zvyšující se koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, pozitivní hodnoty radiačního působení, pozorovaného zahřívání a celkového porozumění klimatickému systému. (…) Je extrémně pravděpodobné, že vliv člověka je dominantní příčinou pozorovaného oteplování od poloviny 20. století. (…) Pokračující emise skleníkových plynů způsobí další zahřívání a změny ve všech složkách klimatického systému. Omezení klimatických změn bude vyžadovat značné a trvalé omezení emisí skleníkových plynů. (V tomto shrnutí označuje termín „extrémně pravděpodobné“ pravděpodobnost 95–100 %.)

Následky

Změna klimatu mění naší ekonomickou, zdravotní a společenskou situaci v různých směrech. Vědci varují, že pokud nyní značným způsobem nezpomalíme změnu klimatu, výsledky budou nejspíše katastrofální. Pokud se Země bude dále zahřívat, dojde k následujícím zásadním změnám:

  • Voda při zahřívání zvyšuje svůj objem a oceány absorbují více tepla než souš, hladina moře se tedy zvýší.
  • Hladina moře také vzroste kvůli tání ledovců a ledu v moři.
  • Města na pobřeží budou zaplavena.
  • Místa, kde obvykle hodně prší a sněží, se mohou postupně stávat teplejšími a suššími.
  • Jezera a řeky by mohly vyschnout.
  • Mohlo by docházet k častějším obdobím sucha, která by ztížila pěstování obilí.
  • Mohlo by být k dispozici méně vody – k pití, sprchování, zemědělství, výrobě jídla.
  • Mnoho rostlin a zvířat může vyhynout.
  • Hurikány, tornáda a další klimatické jevy způsobené změnami tepla a výparem vody by mohly být stále běžnějšími.