Jak se vyhnout dramatickým změnám klimatu?

Zmírňování

Ke změně klimatu dochází. Je nicméně stále ještě možné tuto změnu „zmírnit“, tj. zpomalit ji a ujistit se, že se nedostane zpod kontroly. Dále uvádíme některá z možných opatření.

Podotýkáme, že opatření za účelem zmírnění („mitigace“) musí být odlišena od adaptačních opatření. Pod adaptací chápeme taková opatření, která jsou nutná k tomu, aby se svět přizpůsobil následkům, které jsou již nevyhnutelné. Často jmenovaným příkladem je postavení hrází, které by chránily níže položené oblasti před zvyšováním hladiny moře.

Používání obnovitelných zdrojů energie

Výroba tepla a elektřiny elektrárenskými společnostmi (pro průmysl, domácnosti apod.) je hlavním zdrojem skleníkových plynů v EU. Druhým největším zdrojem těchto plynů je doprava.

Další data o emisích v různých oblastech a o vývoji úrovně emisí v čase můžete najít na stránce Greenhouse Gas Data Viewer of the European Environment Agency (Prohlížeč dat o skleníkových plynech Evropské agentury pro životní prostředí).

Dobrou zprávou je, že je možné zásadním způsobem tyto emise redukovat – nejen šetřením, ale také přechodem k elektřině z obnovitelných zdrojů.

Emise uvolněné během výroby elektřiny v Evropě se již postupně snižují, a to díky vyššímu využití větrné a solární energie. Ale musí se toho stát ještě více.

Obnovitelná energie může také pomoci snížit emise z dopravy a z obytných oblastí. Neměli bychom pouze využívat elektřinu v rámci dopravy a instalovat tepelná čerpadla, měli bychom se také ujistit, že naše elektrospotřebiče používají elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Další způsoby, jak snížit emise skleníkových plynů

Následuje seznam dalších opatření, která musíme přijmout, pokud chceme omezit změnu klimatu. Neváhejte nás kontaktovat s případnými dalšími návrhy.

a. Šetření energie v každodenním životě

Omezit spotřebu energie je možné v zásadě dvěma způsoby. Buďto efektivním využíváním energie, nebo změnou životního stylu.

Termín „energetická účinnost“ (energy efficiency) odkazuje na možnost redukovat množství používané elektřiny bez ovlivnění konečného výsledku, např. izolováním domu nebo použitím LED svítidel. Případně může být této energetické účinnosti dosaženo alternativním návrhem budov (například koncept tzv. pasivních domů) nebo zdokonalením technologií, například elektrických zařízení.

Změna našeho životního stylu znamená, že změníme naše zvyky tak, abychom šetřili energií. Například může jít o používání kola místo auta, menší intenzita vytápění v bytě nebo vypnutí elektrických spotřebičů v době, kdy se nepoužívají.

Kombinací obou metod můžeme ušetřit značné množství energie.

Pokud se o šetření energií chcete dozvědět více, navštivte např. webové stránky organizace Energy Saving Trust.

Mnoho dodavatelů elektrické energie poskytuje svým zákazníkům návrhy, jak šetřit energií. Pokud Vaše energetická společnost nezdůrazňuje význam šetření energií, bylo by možná vhodné přejít k jinému dodavateli.

Organizace European Council for an Energy Efficient Economy (Evropská rada pro energeticky účinnou ekonomiku) uvádí, že „účinnost využití energie nám dává čas, který je potřeba k nahrazení fosilních paliv a dalších dlouhodobě neudržitelných zdrojů energie novými zdroji, a to ekologickým, ekonomickým a společensky odpovědným způsobem“.

b. Snížení emisí v ostatních oblastech

Doprava

Jak je vidět z grafu nahoře na této stránce, je doprava druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí skleníkových plynů. Je tedy naprosto nezbytné přemýšlet o tom, jak snížit její emise.

Každý může začít tím, že omezí používání aut. Alternativními možnostmi je používat veřejnou dopravu, sdílet auta, jezdit na kole a chodit pěšky. Úřady mohou pomoci tím, že zajistí chodcům a cyklistům větší bezpečnost a pohodlí (např. pruhy pro cyklisty, parkování kol, chodníky), a zlepšením veřejné dopravy (např. pruhy pro autobusy, parkování zdarma poblíž zastávek metra nebo autobusu).

Také se pokuste vyhnout létání. Létání vytvoří na jednoho pasažéra (tj. na jedno místo v letadle!) stejné množství skleníkových plynů, které by se uvolnilo při jízdě autem. Navíc mají emise z letadel silnější efekt, protože k nim dochází ve vysokých nadmořských výškách. Zeptejte se sami sebe, zda je létání doopravdy nutné. Nemůžeme dělat stejné věci i blíže domovu? Nebo využít telekonferenci či webový seminář? Často existují alternativní způsoby dopravy, například vlak. Let z Paříže do Toulouse vyprodukuje 90 kg CO2, zatímco stejná cesta ve vlaku pouze 5 kg (tj. přibližně 18krát méně).

Nákup místního zboží může omezit množství emisí uvolněných v rámci dopravy. Nákup sezónního zboží může zmenšit nutnost využívání chladicích systémů.

Zemědělství a chov zvířat

Mnoho studií ukázalo, že významným způsobem, jak snížit emisi skleníkových plynů, by bylo změnit způsob, kterým se stravujeme. Omezit naši spotřebu masa (hlavně červeného masa) a mlékárenských výrobků je jedním z hlavních faktorů, který by mohl ovlivnit emise skleníkových plynů (podívejte se například na vynikající studii publikovanou v roce 2008 v USA). Jedním z hlavních důvodů těchto emisí je, že dobytek, zvláště krávy, vypouští při vydechování a říhání metan (zvláště pokud je jejich strava nekvalitní). Při skladování jejich hnoje se metan také uvolňuje – k tomu dochází hlavně ve velkochovech s omezením pohybu.

Další zdroje emisí skleníkových plynů v zemědělském sektoru jsou:
– použití dusíkatých hnojiv;
– použití fosilních paliv v zemědělské výrobě;
– kácení lesů za účelem rozšíření zemědělské půdy.

c. Negativní emise

Podstatou konceptu „negativních emisí“ je využít přírodu nebo technologii k odstranění skleníkových plynů z atmosféry. V této chvíli se výzkum soustředí hlavně na odstraňování oxidu uhličitého (Carbon Dioxide Removal, CDR), které se také nazývá uhlíkové geoinženýrství. Mezi návrhy je možné najít například sázení stromů, zachycování uhlíku nebo „hnojení“ oceánů (zde najdete více informací). Organizace IPCC označuje ve svém čtvrtém vyhodnocení negativní emise za nutný krok v několika ze svých modelových scénářů pro dlouhodobý vývoj klimatu (zde najdete více informací).

Uhlíkové geoinženýrství je podrobeno kritice z různých stran: příliš vysoké finanční investice, mnoho vedlejších účinků, nedostatek účinnosti, riziko odvedení pozornosti od důležitějších koncepcí omezení emisí. Zde najdete velmi podrobnou zprávu, kterou napsal v roce 2011 Duncan Mac Larren z organizace Friends of the Earth UK.

d. Obchodování s uhlíkovými emisemi

Obchodování s uhlíkovými emisemi je často považováno za politiku v rámci konceptu negativních emisí.

Tento systém je založen na povolení fixního množství emisí uhlíku na osobu nebo podnik. Pokud společnost vypouští méně, než je povoleno, může prodat nevyužitou kapacitu jiné společnosti, která ji potřebuje. Přiřazením ceny emisím uhlíku může být tato taktika efektivním stimulem k redukci emisí.

Nevýhoda takového systému je, že dává bohatým povolení vypouštět emise tak dlouho, dokud jsou schopni najít někoho, kdo chce jejich peníze. Také nutí lidi soustředit se na individuální emise a vzniká riziko nepostihnutí celkového problému a omezení globálních opatření vůči problémům způsobeným změnou klimatu.

e.  Zlepšení skladování elektrické energie

„Skladování energie se stalo dominantním faktorem ekonomického rozvoje od plošného zavedení elektřiny. Na rozdíl od běžného skladování energie v dřívějších formách, jako bylo dřevo nebo uhlí, musí být elektřina používána souběžně s tím, jak je vyráběna, případně musí být ihned přeměněna do jiné formy energie, jako je potenciální, kinetická nebo chemická. Až do nedávné doby nebyla elektřina ve větším měřítku přeměňována do jiných forem nebo skladována, od začátku 21. století se ovšem v této oblasti objevila nová aktivita.

Raným řešením problému skladování elektrické energie bylo vyvinutí baterií jako elektrochemických zásobníků energie. Baterie byly až donedávna používány v systémech elektrické energie pouze omezeně, a to z důvodu jejich malé kapacity a vysoké ceny. Nicméně se přibližně od poloviny nultých let 21. století vyvíjejí nové technologie baterií, které nyní poskytují značné kapacity, a to ve velkém měřítku a pro měnící se nároky na spotřebu – u některých z těchto baterií se zdá, že by mohly v budoucnu konkurovat ostatním metodám (stav k roku 2013). Další možné řešení, jak se vyrovnat s nestálostí solární a větrné energie, je využití kondenzátorů.“ (Poslední dva odstavce byly zkopírovány z hesla na Wikipedii Energy storage, překlad z angličtiny.)

V současnosti není skladování elektrické energie nijak vysoce účinné. Jeho vylepšení by nicméně mohlo znamenat naprostou změnu podmínek v oblasti obnovitelných energií. Umožnilo by to používat elektřinu ne ve chvíli, kdy je produkována, ale ve chvíli, kdy je jí potřeba. Tak by byla omezena naše závislost na počasí.