EKOenergis kriterier

wind turbines in harmony with nature

EKOenergi er vedvarende energi og meget mere …

Denne side beskriver de kriterier, som elektricitet og gas skal opfylde for at være kvalificeret til vores miljømærke.

De samlede kriterier er angivet i stiftelsesdokumentet “EKOenergy – Network and label“, der er godkendt af EKOenergi-netværket, som er tilgængeligt i mere end 20 forskellige sprogversioner, der kan downloades. Den oprindelige tekst, der fokuserer på markedsført el, er senere blevet suppleret med kriterier for vedvarende gas og kriterier for egen produktion.

 

1. Pålidelig sporing og ingen dobbelt tælling

EKOenergi er vedvarende, grøn energi, og for at bevise det kræver vi, at sporingen af energiens oprindelse er pålidelig og undgår dobbelt tælling af miljømæssige attributter (det vil sige, at vi med sikkerhed ved, at kun en person eller virksomhed kan kræve samme MWh vedvarende energi). Derfor accepterer vi kun instrumenter, der opfylder kvalitetskriterierne i Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. I Europa foregår dette via oprindelsesgarantiordningen, som er reguleret af europæisk lovgivning. I Nordamerika anvendes REC’er (Renewable Energy Certificates). Andre steder accepterer vi nationale ordninger eller I-REC‘er. Det er et krav, at produktionen og energiforbruget finder sted inden for samme markedsgrænser.

 

2. Bæredygtighed

EKOenergi er vedvarende energi, der er bæredygtigt produceret. EKOenergi-mærket energi skal opfylde kriterierne for bæredygtighed, der er fastsat af EKOenergi-netværket. Grøn energi kan sælges med EKO-energimærket, når kraftværker er blevet godkendt af EKOenergis sekretariat eller bestyrelse. Kontakt EKOenergis sekretariat for yderligere oplysninger om godkendelsesprocessen. Det er gratis at søge om godkendelse.

Vores kriterier for bæredygtighed:

  • Vindenergi og solenergi kan sælges som EKOenergi-mærket elektricitet, hvis anlæggene befinder sig uden for beskyttede naturområder og uden for vigtige fugleområder. De samme regler gælder for elektricitet fra geotermiske anlæg og marineanlæg.
  • EKOenergi-mærket vandkraft kommer fra installationer, der opfylder EKOenergis kriterier for bæredygtighed. Det sikrer et kontinuerligt flow, tager hensyn til fiskemigration og efterlader egnede levesteder for akvatiske arter.
  • Hvad angår bioenergi accepterer vi udelukkende brugen af ​​organisk affald og træbiomasse (undtagen rødder, stubbe og stort tømmer). Mindst 50 % af det anvendte brændstof i anlægget skal komme fra EKOenergi-godkendt bioaffald, og kun en tilsvarende andel af den producerede energi kan sælges som EKOenergi. Bioenergi skal også anvendes i anlæg med en minimumseffektivitet på 75 %.
  • Hvad angår biogas accepterer EKOenergi udelukkende brændstof fra restprodukter, dvs. affald fra landbrug eller skovbrug frem for energiafgrøder (dvs. planter dyrket specifikt med henblik på biogas). Vi godkender også “el til gas”, hvis den el, der anvendes i gasproduktionen, opfylder vores kriterier for elektricitets bæredygtighed.

 

3. En ekstra gevinst ved nye rene energiprojekter

Brug af EKOenergi-mærket er forandringsskabende. Der bygges flere anlæg grundet efterspørgslen på EKOenergi-mærket i en tid, hvor der er allermest brug for dem.

Når du køber EKOenergi-mærket elektricitet eller gas, skal mindst 0,10 EUR (ti eurocent) pr. MWh gå til vores klimafond. Dette finansierer projekter om ren energi i fjerntliggende lokalsamfund i udviklingslande. Når du vælger EKOenergi, bidrager du ubesværet til en mærkbar forandring, der ellers ikke ville ske.

Alle projekter, som er finansieret af EKOenergi, udvælges i en gennemsigtig proces, som bidrager til at opnå ​​FN’s bæredygtige udviklingsmål. Disse klimaprojekter er ​​EKOenergis merværdi, der følger af dit køb af grøn strøm.

 

4. Revision og verificering

EKOenergi-mærket er baseret på revision og verificering foretaget af nationale og regionale myndigheder. Hvis den nødvendige information ikke er tilgængelig, kontrollerer en ekstern uafhængig revisor, om EKOenergis krav er opfyldt. Du kan finde yderligere oplysninger om vores revisionskriterier i teksten “EKOenergy – Network and label“.

 

EKOenergy thanks Localised Web for their pro bono contribution to the translation of this webpage.