Διοίκηση

ekoenergy stampΤο Συμβούλιο

Το Συμβούλιο-ΕΚΟενέργεια αποτελεί την ανώτερη διοικητική αρχή του Δικτύου και του Σήματος ΕΚΟενέργεια.

Το Συμβούλιο

 • εγκρίνει τη στρατηγική του οργανισμού
 • καθορίζει τα κριτήρια
 • καθορίζει τις προϋποθέσεις αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής
 • καθορίζει τις χρήσεις του Ταμείου ΕΚΟενέργεια για το Περιβάλλον και του Ταμείου ΕΚΟενέργεια για το Κλίμα και
 • διορίζει τον πρόεδρο της Γραμματείας-ΕΚΟενέργεια.

Κάθε οργάνωση-μέλος της ΕΚΟενέργεια διορίζει κι έναν αντιπρόσωπο στο συμβούλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα μέλη του Συμβουλίου.

Συμβουλευτική Ομάδα

Η Συμβουλευτική Ομάδα διορίζεται από το Συμβούλιο-ΕΚΟενέργεια. Ο διορισμός της ισχύει για 2 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί.

Στη Συμβουλευτική Ομάδα υπάρχουν ειδικές έδρες για τους ακόλουθους φορείς συμμετοχής:

 • Περιβαλλοντικές ΜΚΟ: περιβαλλοντικές κεντρικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και κρατικές/τοπικές ΜΚΟ.
 • Φορείς της βιομηχανίας της ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγοί, έμποροι και πάροχοι).
 • Καταναλωτές ΕΚΟενέργειας, επαγγελματικές οργανώσεις και οργανώσεις καταναλωτών.

Άλλα πιθανά μέλη μπορεί να είναι π.χ. δημόσιες αρχές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η Συμβουλευτική Ομάδα μπορεί να δίνει συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την ΕΚΟενέργεια και κρατείται συνεχώς ενήμερη για την ατζέντα του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο πρέπει να απαντάει στις ερωτήσεις και στα σχόλια της Συμβουλευτικής Ομάδας μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Η Συμβουλευτική Ομάδα εκλέγει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής-ΕΚΟενέργεια με πλειοψηφία ¾.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας.

Η Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της ΕΚΟενέργεια. Τα καθήκοντα της Γραμματείας συμπεριλαμβάνουν:

 • Την εξασφάλιση της διαχείρισης και της λειτουργίας της ΕΚΟενέργεια.
 • Την αντιπροσώπευση της ΕΚΟενέργεια στις εξωτερικές σχέσεις και τη δημιουργία νέων σχέσεων.
 • Την παροχή υπηρεσιών στους φορείς συμμετοχής.
 • Την οργάνωση, την προετοιμασία και την επιτήρηση όλων των συνεδριάσεων του οργανισμού.
 • Την προετοιμασία εγγράφων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για θέματα προϋπολογισμού και προγραμμάτων δράσης.
 • Την προετοιμασία εσωτερικών κι εξωτερικών εκθέσεων.
 • Την υποστήριξη της διαδικασίας δημοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών.
 • Την οικονομική διαχείριση του συλλόγου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το προσωπικό και τους εθελοντές της Γραμματείας.

Διοικητική Επιτροπή

Η Διοικητική Επιτροπή-ΕΚΟενέργεια αποτελείται από τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες που επιλέγονται από τη Συμβουλευτική Ομάδα και διορίζονται από το Συμβούλιο. Ο διορισμός της ισχύει για 5 χρόνια. Στη Διοικητική Επιτροπή υπάρχουν δύο ειδικές έδρες, η μία για έναν σύμβουλο σε περιβαλλοντικά θέματα κι η άλλη για έναν σύμβουλο σε θέματα ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Διοικητική Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διενέξεων μεταξύ του οργανισμού ΕΚΟενέργεια και των μελών του Δικτύου ή μεταξύ του οργανισμού ΕΚΟενέργεια και των εταιριών που εμπορεύονται ΕΚΟενέργεια.

Η Διοικητική Επιτροπή θα αρχίσει τη λειτουργία της μέσα στα 2 έτη μετά τις πρώτες πωλήσεις ΕΚΟενέργειας (δηλαδή, πριν τις 15 Ιουνίου 2015).