EKOenergia-ympäristömerkin kriteerit

wind turbines in harmony with nature

EKOenergia on uusiutuvaa ja vielä enemmän…

Sivu esittää pääpiirteittäin kriteerit, jotka sähkön ja kaasun tulee täyttää ympäristömerkkiämme varten.

Kriteerit löytyvät kokonaisuudessaan perustuskirjastamme ”EKOenergia-verkosto ja -merkki”. Perustuskirjamme on EKOenergia-verkoston hyväksymä ja ladattavissa yli 20 kielellä. Kaupallistettuun sähköntuotantoon keskittyvää alkuperäistä tekstiä on myöhemmin täydennetty uusiutuvan kaasun ja omatuotannon kriteereillä.

 

1.  Jäljitettävyys ja kaksoislaskennan välttäminen

EKOenergia on uusiutuvaa, vihreää energiaa. Asian todentamiseksi edellytämme, että energian alkuperä on luotettavasti jäljitettävissä, eikä sisällä ympäristöominaisuuksien kaksoislaskentaa. Näin voimme olla täysin varmoja, että vain yksi taho voi merkitä tuottamakseen saman megawattitunnin (MWh) uusiutuvaa energiaa. Täten hyväksymme ainoastaan mittarit, jotka täyttävät Greenhouse Gas Protocol -säännöstön mukaiset laatuvaatimukset. Euroopassa tämä tapahtuu eurooppalaisen lainsäädännön mukaisen Guarantees of Origin -järjestelmän perusteella. Pohjois-Amerikassa puolestaan käytämme REC -järjestelmää (Renewable Energy Certificates). Muualla hyväksymme kansalliset säädökset tai I-REC -järjestelmän. Energian tuotannon ja kulutuksen on tapahduttava saman markkina-alueen sisällä.

 

2.  Kestävyys

EKOenergia on kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-merkityn energian tulee täyttää EKOenergia-verkoston kestävyyskriteerit. Vihreää energiaa voidaan myydä EKOenergia-merkillä, kun tuotantolaitoksilla on EKOenergian sihteerin tai hallituksen hyväksyntä. Ota yhteyttä EKOenergian sihteeriin saadaksesi lisätietoja hyväksymisprosessista. Hyväksyntä on ilmaista.

Kestävyyskriteerimme määräävät seuraavaa:

  • Tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan myydä EKOenergia-merkittynä energiana, jos tuotantolaitokset on sijoitettu suojeltujen luontokohteiden ja tärkeiden lintualueiden ulkopuolelle. Samat määräykset pätevät geotermisellä energialla ja merienergialla tuotettuun sähköön.
  • EKOenergia-merkitty vesivoima tulee tuotantolaitoksista, jotka täyttävät EKOenergian kestävyyskriteerit. Ne suojelevat jatkuvaa virtausta, ottavat huomioon kalojen vaelluksen ja säilyttävät vesilajistolle sopivat elinolosuhteet.
  • Bioenergiana hyväksymme ainoastaan orgaanisen jätteen ja puubiomassan käytön (pois lukien juuret, kannot ja isot tukit). Vähintään 50 % tuotantolaitoksen käyttämästä polttoaineesta on tultava EKOenergia-hyväksytystä biojätteestä ja vain vastaava osuus tuotetusta energiasta voidaan myydä EKOenergiana. Tuotantolaitoksen on lisäksi saavutettava vähintään 75% minimitehokkuus
  • Biokaasuna EKOenergia hyväksyy ainoastaan polttoaineen, joka on tuotettu ylijäämästä, esimerkiksi maa- tai metsätalouden jätteestä (tarkoituksella biokaasun valmistukseen kasvatettujen kasvien sijaan). Hyväksymme myös energiasta kaasuksi -menetelmän, mikäli kaasuntuotannossa käytetty sähkö täyttää kestävyyskriteerimme.

 

3.  Täydentävä luonne: lisäyksellisyys ja uudenlaisia uusiutuvan energian hankkeita

EKOenergia-merkin käyttö johtaa todelliseen muutokseen. Kun vaadit EKOenergia-merkittyä energiaa, uusia tuotantolaitoksia syntyy sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Ostaessasi EKOenergia-merkittyä sähköä tai kaasua, vähintään 0,10€ (kymmenen eurosenttiä) jokaista megawattituntia (MWh) kohden menee ilmastorahastollemme. Tämä rahoittaa puhtaan energian projekteja kehittyvien maiden syrjäisissä yhteisöissä. Valitsemalla EKOenergian tuet vaivattomasti konkreettista muutosta, joka ei muuten tapahtuisi.

Kaikki rahoittamamme projektit valitaan läpinäkyvällä prosessilla ja ne edistävät YK:n Kestävän kehityksen päämäärien (Sustainable Development Goals) toteutumista. Nämä ympäristöprojektit ovat osa EKOenergian täydentäviä menetelmiä eli miten vihreän energian ostosi johtaa lisähyötyihin.

 

4.  Auditointi ja tarkastus

EKOenergia-ympäristömerkki perustuu kansallisten ja paikallisten viranomaisten auditointiin ja tarkastuksiin. Jos tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla, ulkoinen riippumaton auditoija tarkastaa, täyttyvätkö EKOenergian vaatimukset. Lisätietoa auditointikriteereistämme tekstissä ”EKOenergia-verkosto ja -merkki”.