Pārvaldība

ekoenergy stampValde

Lielākās pilnvaras pārvaldes struktūrā pieder EKOenerģijas Valdei.

Valde

 • apstiprina organizācijas stratēģiju;
 • lemj par kritērijiem un ražošanas iekārtu pieņemamību;
 • lemj par EKOenerģijas Vides fonda un EKOenerģijas Klimata fonda izlietojumu;
 • ieceļ EKOenerģijas Sekretariāta vadītāju.

Katra EKOenerģijas dalīborganizācija norīko darbam Valdē savu pārstāvi. Noklikšķiniet uz saites, lai redzētu Valdes locekļu sarakstu.

Padomdevēju grupa

EKOenerģijas Valde ieceļ Padomdevēju grupu. Pilnvarojums ir spēkā divus gadus un var tikt atjaunots.

Padomdevēju grupā ir rezervētas vietas šādām ieinteresēto personu grupām:

 • vides aizsardzības sabiedriskajām organizācijām – gan Eiropas līmeņa jumta organizācijām, gan nacionālām/reģionālām sabiedriskajām vides aizsardzības organizācijām;
 • elektroenerģijas nozarei (ražotājiem, tirgotājiem un piegādātājiem);
 • EKOenerģijas patērētājiem, viņu nozares organizācijām un patērētāju organizācijām.

Iespējama iesaistīt arī citus dalībniekus, piemēram, to iestāžu pārstāvjus, kas nodarbojas ar izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanu.

Padomdevēju grupa var izteikt viedokli par jebkura ar EKOenerģiju saistīta jautājuma risināšanu. Padomdevēju grupa regulāri saņem informāciju par Valdes darba kārtību. Valdes pienākums ir divu mēnešu laikā atbildēt uz Padomdevēju grupas dalībnieku komentāriem un jautājumiem. Padomdevēju grupa ar ¾ pārsvaru ieceļ pārstāvjus EKOenerģijas Arbitrāžas padomē.

Noklikšķiniet uz saites, lai redzētu Padomdevēju grupas locekļu sarakstu.

Sekretariāts

EKOenerģijas ikdienas darbu vadību pārzina Sekretariāts. Tā pienākumos ietilpst

 • nodrošināt EKOenerģijas vadīšanu un darbību;
 • pārstāvēt EKOenerģiju tās ārējās attiecībās un sazināties;
 • sniegt pakalpojumus ieinteresētajām personām un ieinteresēto personu grupām;
 • organizēt, sagatavot visas EKOenerģijas struktūras sanāksmes un nodrošināt to lietvedību;
 • sagatavot dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par budžetu un darbības plāniem;
 • sagatavot iekšējos un ārējos ziņojumus;
 • palīdzēt ar informācijas publicēšanu un izplatīšanu;
 • uzņemties asociācijas finanšu vadību.

Noklikšķiniet uz saites, lai redzētu pārskatu par EKOenerģijas Sekretariāta darbiniekiem un brīvprātīgajiem.

Arbitrāžas padome

EKOenerģijas Arbitrāžas padomē ir vismaz trīs Padomdevēju grupas izvirzīti un EKOenerģijas Valdes iecelti eksperti. Šis pilnvarojums ir spēkā piecus gadus. Viena vieta Arbitrāžas padomē ir rezervēta vides jautājumu ekspertam un viena – atjaunīgās enerģijas jomas ekspertam. Atbilstīgo ieinteresēto personu pārstāvju grupām būs iespējams izvirzīt savus kandidātus.

EKOenerģijas Arbitrāžas padome skatīs iespējamus strīdus jautājumus, kādi varētu rasties vai nu starp EKOenerģiju un koalīcijas biedrorganizācijām, vai arī EKOenerģijas organizāciju un uzņēmumiem, kas pārdod elektroenerģiju, kas marķēta ar EKOenerģijas marķējumu.

EKOenerģijas Arbitrāžas padome sāks darbību ne vēlāk kā divus gadus pēc EKOenerģijas tirdzniecības darījumu sākšanas (proti, līdz 2015. gada 15. jūnijam).