ЕКОенергија: Мрежа и етикета

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Мрежа

ЕКОенергија е мрежа на европските еколошки невладини организации за промовирање на употребата на обновливи извори на електрична енергија. Во моментов, постојат 27 членови, од 21 европски земји. И повеќе ќе се приклучат.

Заедно, ние сакаме да :

  • стимулираме развој на секторот на обновливите извори на електрична енергија и да промовираме пријателски решенија за климата.
  • придонесеме за заштита на биолошката разновидност, живеалиштата и екосистемите
  • известиме сите потрошувачи на електрична енергија за производот што го купуваат и за значењето и влијанието на нивното купување.
  • мобилизираме позитивна енергија од 1000 на поединци, групи и компании, споделувајќи ја нашата амбиција да им дадеме можност да се вклучат.
  • поттикнуваме дијалог и ги здружуваме силите на секторот на електрична енергија со еколошките невладини организации и другите чинители (пр. потрошувачки организации и органи).

Етикета

ЕКОенергија е етикета за електрична енергија, раководен од ЕКОенергија мрежата. Целта на етикетата е да им помогне на корисниците во навигацијата низ комплексни европски пазар на електрична енергија .

Не е изненадувачки, само електрична енергија од обновливи извори може да се продава како ЕКОенергија. Но ЕКОенергија е повеќе од само обновливите извори на електрична енергија. Таа, исто така ги исполнува дополнителните барања за одржливост поставени од страна на мрежата ЕКОенергија. Покрај тоа, корисниците на ЕКОенергија добиваат точни информации за потеклото на нивната електрична енергија .

Етикетата ЕКОенергија е единствена етикета за електрична енергија која резултира од пан-европскиот процес на консултации, која работи на целиот европски пазар и која е призната од страна на засегнатите страни во сите европски земји.