De criteria van het EKOenergie-ecolabel

Windturbines in harmonie met natuurbescherming

EKOenergie is hernieuwbare energie, en veel meer dan dat…

Op deze pagina beschrijven we onder welke voorwaarden energie ons ecolabel kan dragen.

De volledige tekst van onze criteria vindt u in het document ”EKOenergie – Netwerk en ecolabel”. Die tekst is goedgekeurd door de leden van het EKOenergie Netwerk en is downloadbaar in meer dan 20 talen. De oorspronkelijke tekst bevat de criteria voor stroom. In de voorbije jaren ontwikkelden we ook criteria voor hernieuwbaar gas en voor hernieuwbare energie van eigen installaties.

1.  Op betrouwbare wijze getraceerd, zodat dubbeltellingen uitgesloten zijn

EKOenergie is hernieuwbare, groene energie. Om dat te bewijzen vereisen we dat de oorsprong van de energie op betrouwbare wijze aangetoond wordt en dat de milieu-eigenschappen van de energie maar één keer gebruikt worden. Dat betekent dus dat we zeker moeten zijn dat slechts één persoon of één bedrijf aanspraak maakt op die bepaalde MWh geproduceerde groene energie.
Om dat te bewijzen aanvaarden we alleen methodes die aan de kwaliteitscriteria van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance voldoen. In Europa werken we met Garanties van Oorsprong, wat ook vereist wordt door de Europese en nationale regelgeving. In Noord-Amerika werken we met RECs (Renewable Energy Certificates). Elders aanvaarden we nationale certificaatsystemen of I-RECs. De productie en de consumptie van de energie moet binnen de grenzen van dezelfde energiemarkt gebeuren.

2. Duurzaamheid

EKOenergie is hernieuwbare energie die op duurzame wijze geproduceerd is. Energie met het EKOenergie-label voldoet aan de duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd door de leden van het EKOenergie Netwerk. Voor een verkoper ons label kan gebruiken moeten de energiecentrales goedgekeurd zijn door EKOenergiesecreteriaat of door ons Bestuur. Neem contact op met het EKOenergiesecretariaat voor meer informatie over het goedkeuringsproces. De procedure om centrales goed te keuren is gratis.

Onze duurzaamheidscriteria hebben betrekking op de volgende aspecten.

  • EKOenergie-gelabelde windenergie en zonne-energie komt van windturbines en de zonneparken buiten beschermde natuurgebieden en buiten belangrijke vogelgebieden (IBA, Important Bird Areas). Dezelfde regels gelden voor elektriciteit uit geothermische installaties en uit mariene energie-installaties.
  • EKOenergie-gelabelde waterkracht komt van waterkrachtcentrales die een minimale continue stroom garanderen, die rekening houden met vismigratie en waar er nog geschikte habitats overblijven voor aquatische soorten.
  • Voor bio-energie accepteren we alleen het gebruik van organisch afval en van houtachtige biomassa (met uitzondering van wortels, stronken en grote houtblokken). Ten minste 50% van de brandstof die in de elektriciteitscentrale wordt gebruikt, moet afkomstig zijn van dergelijke voor EKOenergie in aanmerking komende biomassa (en slechts een evenredig deel van de geproduceerde energie kan worden verkocht als EKOenergie). De bio-energie moet bovendien worden gebruikt in installaties met een minimumrendement van 75%.
  • Voor biogas accepteert EKOenergie alleen gas afkomstig van residuen, dat wil zeggen afval van de landbouw of bosbouw. We werken dus niet met gas op basis van energiegewassen. We keuren ook ‘power-to-gas’ goed als de elektriciteit die wordt gebruikt voor de gasproductie aan onze duurzaamheidscriteria voor elektriciteit voldoet.

3. Additionaliteit door nieuwe energieprojecten

Gebruik van het EKOenergie-label leidt tot echte verandering. Door uw vraag naar EKOenergie, helpt u hernieuwbare energie-installaties te financieren op plaatsen waar die het meest nodig zijn.

Wanneer u elektriciteit of gas met het EKOenergie-label koopt, gaat minimum € 0,10 (tien eurocent) per MWh naar ons Klimaatfonds. Met die bijdragen financieren we projecten voor schone energie in ontwikkelingslanden. Door te kiezen voor EKOenergie draagt u bij aan concrete verandering die zonder uw steun niet zou gebeuren.

Alle projecten die we financieren worden geselecteerd via een transparant proces en alle projecten dragen bij aan de realisatie van de VN Sustainable Development Goals (SDG’s – VN Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling). Deze klimaatprojecten zijn een van de manieren waarop EKOenergy additionaliteit kan garanderen, d.w.z. dat uw aankoop van groene stroom of gas tot verandering en tot bijkomende hernieuwbare energieproductie leidt.

4. Auditing en verificatie

Het EKOenergie-ecolabel is gebaseerd op gegevens die zijn gecontroleerd en geverifieerd door nationale en regionale autoriteiten. Als de noodzakelijke informatie niet beschikbaar is, controleert een externe onafhankelijke auditor of de EKOenergie-eisen zijn vervuld. Meer informatie over onze auditcriteria is te vinden in de tekst ”EKOenergie – Netwerk en ecolabel”.