Ledelse

ekoenergy stampStyret

EKOenergi-styret er høyeste styringsorgan for EKOenergi-nettverket og -merket.

Styret

 • godkjenner organisasjonens strategi
 • avgjør hvilke kriterier som gjelder
 • avgjør akseptabiliteten til produksjonsutstyr
 • avgjør hvordan EKOenergi Miljøfond og EKOenergi Klimafond skal benyttes, og
 • utnevner lederen av EKOenergi Sekretariatet.

Hver enkelt medlemsorganisasjon i EKOenergi-nettverket utpeker en person til styret. Klikk her for en liste over styremedlemmene.

Rådgivningsgruppen

Rådgivningsgruppen utpekes av EKOenergi-styret. Utnevnelsen gjelder i 2 år, og kan fornyes.

I Rådgivningsgruppen er det reservert plasser for følgende interessegrupper:

 • Ikke-statlige miljøorganisasjoner: Både paraplyorganisasjoner på europeisk nivå og nasjonale/regionale organisasjoner
 • Strømindustrien (produsenter, forhandlere og leverandører)
 • Forbrukere av EKOenergi, deres bransjeorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner.

Andre mulige medlemmer er f.eks. myndigheter involvert i implementering av Opprinnelsesgaranti-systemet.

Rådgivningsgruppen kan gi innspill på alle tema relatert til EKOenergi. Rådgivningsgruppen informeres aktivt om styrets agenda. Kommentarer og spørsmål fra medlemmer av Rådgivningsgruppen må besvares av styret innen 2 måneder. Rådgivningsgruppen nominerer medlemmer til EKOenergi Voldgiftspanel med ¾ flertall.

Klikk her for en liste over medlemmer i Rådgivningsgruppen.

Sekretariatet

Daglig ledelse av EKOenergi håndteres av Sekretariatet. Sekretariatets oppgaver omfatter:

 • Ivareta ledelse og drift av EKOenergi.
 • Representere EKOenergi i eksterne relasjoner, og etablere kontakter.
 • Tilby tjenester til interessenter og interessegrupper.
 • Organisere, forberede og holde oversikt over alle møter i EKOenergi-strukturen.
 • Utarbeide dokumenter for å bistå i beslutningstaking angående budsjett og handlingsplaner.
 • Utarbeide interne og eksterne rapporter.
 • Støtte publisering og spredning av informasjon.
 • Påta seg økonomisk forvaltning av foreningen.

Klikk her for en oversikt over ansatte og frivillige i EKOenergi-sekretariatet.

Voldgiftspanelet

EKOenergi Voldgiftspanel består av minst 3 eksperter nominert av Rådgivningsgruppen og utpekt av EKOenergi-styret. En utnevnelse gjelder i 5 år. I Voldgiftspanelet er det reservert ett sete for en ekspert på miljøspørsmål, og ett til en ekspert på fornybar energi. Relevante interessegrupper vil få anledning til å foreslå kandidater.

EKOenergi Voldgiftspanel vil avgjøre i eventuelle tvister mellom EKOenergi og medlemmer av nettverket, eller mellom EKOenergi og foretak som selger EKOenergi.

EKOenergi Voldgiftspanelet vil være virksomt ikke senere enn 2 år etter det første salget av EKOenergi (dvs. innen 15.juni 2015).