Zarząd

ekoenergy stampRada

Rada EKOenergy to najwyższy organ zarządzający Sieci EKOenergy, który:

 • zatwierdza strategię organizacji
 • określa kryteria
 • podejmuje decyzje w sprawie urządzeń produkcyjnych
 • podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia środków z Funduszu Ochrony Środowiska EKOenergy, Funduszu Klimatycznego EKOenergy oraz
 • wyznacza szefa Sekretariatu EKOenergy

Każda organizacja członkowska EKOenergy wyznacza jedną osobę do rady. Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę członków Rady.

Grupa doradcza

Grupa doradcza jest powoływana przez Radę EKOenergy. Mianowanie jest ważne przez dwa lata i może zostać wznowione.

W Grupie Doradczej są zarezerwowane miejsca dla następujących grup interesariuszy:

 • Pozarządowe organizacje ekologiczne: zarówno organizacje patronackie na szczeblu europejskim jak również lokalne/narodowe
 • Przemysł energetyczny (producenci, handlowcy i dostawcy)
 • Użytkownicy EKOenergy, ich organizacje branżowe i organizacje konsumenckie

Pozostali potencjalni członkowie to np. władze zaangażowane we wprowadzanie systemu Świadectw Pochodzenia.

Grupa doradcza może mieć wkład w każdą kwestię związaną z EKOenergią. Grupa doradcza jest na bieżąco informowana o agendzie Rady. Na komentarze i zapytania ze strony członków Grupy Doradczej Rada musi odpowiedzieć w ciągu dwóch miesięcy. Grupa Doradcza mianuje członków Zespołu Arbitrażowego EKOenergy większością ¾ głosów.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę członków Grupy Doradczej.

Sekretariat

Za załatwianie codziennych spraw związanych z EKOenergy  odpowiedzialny jest Sekretariat EKOenergy. Do zadań Sekretariatu należy:

 • Zapewnienie zarządzania i funkcjonowania EKOenergy.
 • Reprezentowanie EKOenergy na zewnątrz i nawiązywanie kontaktów.
 • Świadczenie usług dla interesariuszy i grup interesariuszy.
 • Organizowanie, przygotowywanie i śledzenie na bieżąco wszystkich spotkań struktury EKOenergy.
 • Publikacje i rozpowszechnianie informacji.
 • Zarządzanie finansami stowarzyszenia.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zarys personelu i wolontariuszy Sekretariatu EKOenergii.

Zespół Arbitrażowy

Zespół Arbitrażowy EKOenergy składa się z trójki ekspertów nominowanych przez Grupę Doradczą i mianowaną przez Radę EKOenergy. Mianowanie jest ważne przez 5 lat. W Zespole Arbitrażowym jedno miejsce jest zarezerwowane dla eksperta ds. środowiskowych, a drugie dla eksperta ds. energii odnawialnej. Odpowiednie grupy interesariuszy mają możliwość rekomendowania kandydatów.

Zespół Arbitrażowy EKOenergy rozstrzyga możliwe spory pomiędzy EKOenergy oraz członkami Sieci lub pomiędzy EKOenergy a firmami zajmującymi się dystrybucją EKOenergy.

Zespół Arbitrażowy EKOenergy będzie gotowy do wykonywania swoich obowiązków nie później niż po upływie dwóch lat od sprzedaży pierwszej partii EKOenergy (tzn. do 15 czerwca 2015).