Inne standardy rekomendujące EKOenergy

EKOenergy jest oznakowaniem ekologicznym gwarantującym konsumentom, że zakupiona przez nich energia została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, a także że została wyprodukowana przez elektrownie spełniające dodatkowe kryteria zrównoważonego rozwoju. Z każdej MWh energii sprzedanej jako EKOenergy dostawca odprowadza składkę w wysokości 10 eurocentów na rzecz Funduszu Klimatycznego wspierającego rozwój rynku OZE.

Międzynarodowe standardy, takie jak Greenhouse Gas Protocol oraz certyfikat zielonego budownictwa LEED, doceniają naszą działalność i zachęcają konsumentów do zakupu energii certyfikowanej przez EKOenergy.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów oceny wielokryterialnej projektowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. System powstał z inicjatywy amerykańskiej organizacji U.S. Green Building Council i szybko zyskuje popularność także w Europie.

W większości krajów europejskich implementacja Standardu LEED jest nadzorowana przez krajowy oddział Green Building Council.

Europejskie wersje Standardu LEED wyraźnie zalecają EKOenergy jako odpowiednik amerykańskiego systemu certyfikacji energii Green-e. Budynki wykorzystujące energię posiadającą etykietę EKOenergy otrzymują dodatkowe punkty w procesie certyfikacji LEED.

Na terenie Europy system certyfikacji EKOenergy jest uznawany jako odpowiednik amerykańskiego systemu Green-e. EKOenergy jest siecią europejskich organizacji ekologicznych promującą konsumpcję i produkcję energii z odnawialnych źródeł. System certyfikacji EKOenergy stanowi najlepsze dostępne rozwiązanie dla zrównoważonego rozwoju i dodatkowości w sektorze energii odnawialnych na terenie Europy. Kryteria certyfikacji EKOenergy wykraczają poza regulacje wyznaczane przez dyrektywy unijne i rządy krajów europejskich.

Źródło tekstu: „LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe„, strona 82.

Podobna wzmianka znajduje się w standardzie EBOM (wytyczne dla eksploatacji i konserwacji budynków istniejących), dostępnym do pobrania tutaj. Informacje o dodtakowych punktach za energię odnawialną z oznakowaniem EKOenergy rozpoczynają się na stronie 37.

  Kurs online ‚Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’, dostępny na stronie Education@USGBC (wersja angielska)
  Broszura informacyjna ‚EKOenergy for LEED’ (PDF w języku angielskim, 2 strony, wersja z czerwca 2014)

Greenhouse Gas Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych)

Sprawdź rozdział EKOenergy i raportowanie emisji gazów cieplarnianych.

CDP

CDP na stronie 15 i 16 swoich uwag technicznych dotyczących rozliczania emisji zakresu 2 (tj. emisji wynikających z generacji energii), wyjaśnia w jaki sposób przedsiębiorstwo kupujące energię powinno obliczyć ślad węglowy wynikający z produkcji tej energii.
„Ekoetykiety są dla firm sposobem na zwiększenie sprzedaży. EKOenergy, o której mowa w Scope 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych, daje taką możliwość: jest to znak jakości znajdujący się na szczyście certyfikatów śledzenia. Energia elektryczna sprzedawana pod ekoetykietą EKOenergy spełnia ścisłe kryteria środowiskowe i zbiera fundusze dla nowych projektów z zakresu energii odnawialnej. Zaangażowanie, przejrzystość oraz działanie zgodnie z zasadą ‘czyny, a nie słowa’ stanowią naczelne zasady pracy EKOenergy.

WWF Green Office

WWF Green Office program stworzony przez WWF rekomenduje zakup energi odnawialnej z ekoetykietą. W wielu krajach EKOenergy jest jedynym systemem certyfikacji energii elektrycznej.