Správa

ekoenergy stampRada

Rada EKOenergie je najvyšší riadiaci orgán združenia EKOenergia.

Rada

 • schvaľuje stratégiu organizácie
 • rozhoduje o kritériách
 • rozhoduje o prijateľnosti výrobných zariadení
 • rozhoduje o použití Environmentálneho fondu a fondu klímy EKOenergie a
 • menuje vedúceho sekretariátu EKOenergie.

Každá členská organizácia EKOenergie určuje jednu osobu, ktorá bude súčasťou rady. Kliknite sem pre úplný zoznam členov rady.

Poradenská skupina

Poradenská skupina je menovaná radou EKOenergie. Menovanie je platné po dobu dvoch rokov a môže byť obnovené.

V poradnej skupine sú vyhradené miesta pre nasledujúce záujmové skupiny:

 • Environmentálne mimovládne organizácie: jednak tzv. ekologické zastrešujúce organizácie na európskej úrovni ako aj národné/regionálne mimovládne organizácie.
 • Energetický priemysel (výrobcovia, obchodníci a dodávatelia).
 • Spotrebitelia EKOenergie, ich odvetvové organizácie a organizácie spotrebiteľov.

Ďalšími potencionálnymi členmi sú napríklad orgány podieľajúce sa na implementácii záruk
Systému pôvodu.

Poradenská skupina môže vyjadriť svoj názor na akúkoľvek otázku týkajúcu sa EKOenergie. Taktiež je aktívne informovaná o programe rokovania rady, ktorá musí reagovať do dvoch mesiacov na všetky pripomienky a otázky členov poradenskej skupiny. Poradenská skupina taktiež nominuje členov arbitrážnej komisie EKOenergie s ¾ väčšinou.

Kliknite sem pre zoznam členov poradenskej skupiny.

Sekretariát

Každodenné riadenie EKOenergie je v rukách sekretariátu, ktoré úlohy sú nasledovné:

 • Zabezpečenie správy a prevádzky EKOenergie.
 • Zastupovanie združenia EKOenergie vo vonkajších vzťahoch a nadväzovanie kontaktov.
 • Poskytovanie služieb zainteresovaným stranám a skupinám.
 • Organizácia, príprava a evidovanie všetkých rokovaní o štruktúre EKOenergie.
 • Príprava dokumentov potrebných na rozhodovanie o rozpočte a postupoch.
 • Príprava interných a externých správ.
 • Podpora publikácií a šírenia informácii.
 • Prevzatie finančného riadenia združenia.

Kliknite sem pre prehľad zamestnancov a dobrovoľníkov sekretariátu EKOenergie.

Arbitrážna komisia

Arbitrážna komisia EKOenergie sa skladá z minimálne troch odborníkov nominovaných poradenskou skupinou a menovaných radou EKOenergie. Menovanie je platné po dobu piatich rokov. V arbitrážnej komisii je jedno vyhradené miesto pre odborníka na problematiku životného prostredia a jedno pre odborníka na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Príslušné zainteresované skupiny budú mať možnosť navrhnúť kandidátov.

Arbitrážna komisia EKOenergie môže riešiť všetky možné spory medzi EKOenergiou a členmi jej siete ako aj medzi EKOenergiou a spoločnosťami, ktoré predávajú EKOenergiu.

Arbitrážna komisia EKOenergie začne svoju činnosť najneskôr do dvoch rokov od prvého predaja EKOenergie (tj 15 júna 2015).