Upravljanje

ekoenergy stampSvet

Svet EKOenergije je najvišji upravni organ v odločevalni strukturi mreže.

Svet

 • sprejema strateške smernice organizacije
 • določa merila
 • odloča o primernosti proizvodnih naprav
 • odloča o porabi sredstev iz Okoljskega sklada in iz Podnebnega sklada EKOenergije
 • imenuje vodjo Sekretariata EKOenergije

Vsaka članica EKOenergije imenuje enega predstavnika v Svet za mandat dveh let, ki je lahko obnovljen. Kliknite na to povezavo za seznam članov Sveta.

Svetovalna skupina

Svetovalno skupino imenuje Svet EKOenergije za mandat dveh let, ki se lahko obnovi.

V Svetovalni skupini so rezervirana predstavništva za naslednje skupine deležnikov:

 • okoljske NVO: tako krovne organizacije na evropski ravni, kot posamične nacionalne/regionalne NVO
 • elektrogospodarstvo (proizvajalci, dobavitelji, prodajalci)
 • kupci EKOenergije, njihove panožne organizacije in organizacije potrošnikov

Možni člani so npr. tudi državni organi, ki so vključeni v implementacijo sistema Potrdil o izvoru.

Svetovalna skupina lahko daje mnenja o vsakem vprašanju glede Oznake EKOenergija. Svetovalna skupina je aktivno obveščena o agendi Sveta mreže. Svet mreže se mora na vprašanja in komentarje Svetovalne skupine odzvati najkasneje v roku 2 mesecev. Svetovalna skupina predlaga člane Arbitražnega senata EKOenergije s ¾ večino.

Kliknite ta to povezavo za seznam članov Svetovalne skupine.

Sekretariat

Dnevno upravljanje mreže EKOenergije poteka pod okriljem Sekretariata mreže . Naloge sekretariata vključujejo:

 • zagotavljanje upravljanja in delovanja mreže EKOenergija
 • zastopanje mreže EKOenergija navzven in vzpostavljanje stikov
 • izvajanje storitev za zainteresirane deležnike in skupine deležnikov
 • organizacijo, pripravo in spremljanje vseh aktivnosti (sestankov, srečanj,..) mreže
 • pripravo dokumentov za pomoč pri odločanju o proračunu in pri oblikovanju akcijskih načrtov
 • pripravo notranjih in zunanjih poročil
 • pomoč pri objavljanju in razširjanju informacij
 • vodenje financ mreže

Kliknite na to povezavo za seznam osebja in prostovoljcev na Sekretariatu EKOenergije.

Arbitražni senat

Arbitražni senat EKOenergije je sestavljen iz najmanj 3 strokovnjakov, ki jih, na predlog Svetovalne skupine mreže, imenuje Svet mreže za dobo 5 let. V Arbitražnem senatu je en sedež rezerviran za strokovnjaka za okoljska vprašanja in en za strokovnjaka na področju obnovljivih virov energije. Relevantni deležniki imajo priložnost, da predlagajo kandidate.

Arbitražni senat EKOenergije bo razreševal potencialne spore med EKOenergijo in članicami mreže, ali med mrežo EKOenergija in podjetji, ki prodajajo elektriko označeno z znamo EKOenergijo.

Arbitražni senat EKOenergije bo operativen najkasneje v roku dveh let po prvi prodaji EKOenergije (t.j. do 15. junija 2015).