Si të shesim EKOenergji?

Furnizuesit me energji elektrike mund të shesin energjisë elektrike të etiketuar me EKOenergy për konsumatorët.

  1. Nese kanë nënshkruar Marrëveshjën mbi licensën e EKOenergjise
  2. Nëse përmbushin të gjitha kërkesat te asaj marrëveshje dhe te tekstit  ‘EKOenergy – Network and label’.

Nënshkrimi i marrëveshjes së licenses nuk ka kosto. Të gjitha taksat dhe kontributet bazohen në vëllime të shitura të EKOenergjisë.

Kriteret e listuara në Marrëveshjen e Licencës dhe në tekstin ‘EKOenegjia – Rrjeti dhe marka’ mirren me aspektet e mëposhtme:

  • Konsumatorët duhet të jenë të informuar siç duhet, p.sh. se ku dhe se si energjia elektrike është prodhuar (kapitulli 6 i tekstit ‘EKOenergy – Network and label’.)
  • EKOenergy është gjithmonë  energji elektrike e riprodhueshme. Në krye të kësaj, ajo i plotëson kriteret e qëndrueshmërisë përcaktuara nga Rrjeti i EKOenergjise , dhe një pjesë e cmimit të elektricitetit shkon ne fondin klimatik te EKOenergjise.(kapitujt 7, 8 & 9 tekstin ‘EKOenegjia – Rrjeti dhe marka’)
  • Ndjekja dhe shmangia e numërimit të dyfishtë (kapitulli 10 ne EKOenegjia – Rrjeti dhe marka)
  • Auditimit dhe verifikimi (kapitulli 11 of the text ‘EKOenergy – Network and label’)

  Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
  Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)