Kriteret e EKOenegjisë

Teksti ‘EKOenerggji – Rrjeti dhe Marka’, poashtu referohet edhe si ‘Teksti EKOenergji’ apo ‘Teksti me Kriteret e EKOenergjisë’, liston objektivet e rrjetit të EKOenergjisë si dhe kriteret e standardit të EKOenergjisë. Teksti është i përkthyer në 21 gjuhë (pdf,29 faqe)

ANG – EKOenergy – network & label

Perkthimet (në rast mospërputhje, versioni anglisht mbizotëron)